170 French-Kinyarwanda Words: Isomo Rya 1

0
116

Demeurer:          Kwihanganira/gukurikiza

Apparaître:         Kwigaragaza

Eveiller:                               Gukangura/kubyutsa

Garder les enf.  de qn: Kurera abana

Ȇtre                        Kuba

Naître                   Kuvuka

Porter:                  Gutwara/kwihanganira

Battre:                  Gukubita

Devenir:              Guhinduka

S’ennuyer:          Kurambirwa

Advenir:              Kugwirira

Engendrer:         Kubyara/kwibaruka

Commencer:      Gutangira

Encercler, entourer:       Kuzenguruka

Regarder, voir :                 Kwitegereza ikintu (ukishimiye)

Amarrer:              Kuzirika ikintu, gushumika

Se taire:               Guceceka

Courber:              Kugonda/kugondama

Avoir raison:      Kugira ukuri

Supplier:             Gusaba, guhatiriza

Entourer,encercler:        Kuzenguruka, kugota

Annoncer:                           Gutangaza ikintu

Parier:                                  Guteega

Ordonner:                           Gutegeka

Annoncer:                           Gutangaza ikintu

Lier:                                       Kuzirika/guhuuza

Mordre:                               Kuruma kw’inyamanswa

Saigner:                               Kuva amaraso

Amener:                              Kuzana

Souffler:                              Guhuha(umuyaga)

Casser:                                 Kuvuna

Diffuser (informer):       Gutangaza(amakuru)

Embarquer:                        Kurira indege

Se rendre à:                       Kujya ahantu

Allaiter/nourrir:                Konsa

Amener:                              Kuzana

Faire peur:                          Gukanga/guhahamura

Eclater:                                Gusandara

Acheter:                              Kugura

Jeter:                                    Kujugunya

Attraper:                             Gufata/gucakira

Reprimander:                    Kunenga umuntu

Choisir:                                               Guhitamo

Fendre:                                                Gusatura

Déforester:                        Gutsinsura (gutema ibiti byose)

S’attacher:                          Kumatira

Venir:                                   Kuza

Coûter:                                 Kugura(igiciro)

Ramper:                               Gutondagira(kuurira)

Crier/humilier:                 Kubîka,gusakuza kubera ibyishimo

Couper:                                                Gutema

Distribuer:                          Kugabanya, gusaranganya (to share)

Creuser:                               Gucukura

Plonger:                               Kwibira mu mazi

Faire:                                    Gukora

Combattre en avion:      Kurwana kw’indege z’intambara.

Dessiner:                             Gushushanya

Boire:                                    Kunywa

Conduire:                            Gutwara imodoka

Demeurer:                          Gutura ahantu.

Manger:                               Kurya

Encercler:                            Kuzenguruka

Tomber:                               Kugwa hasi

Nourrir:                                Kugaburira

Se sentir:                             Kwiyumva

Combattre:                         Kurwana

Trouver:                               Kubona

Adapter:                              Kubera/gukwira

S’enfuire:                            Guhunga

Jeter violement:              Kujugunya n’ingufu

Illuminer:                            Kumurika n’urumuri rwinshi

Voler:                                   Kuguruka

S’abstenir, éviter :          Kwirinda, kwifata

Interdire:                            Kubuza

Prevoir:                                                Guteganya/guhanura

Oublier:                               Kwibagirwa

Pardoner:                            Kubabarira

Précéder:                            Kubanziriza/kugenda mbere

Renoncer:                           Kureka

Abandoner:                        Kureka

Prévoir:                                                Guteganya

Prédire:                                               Guhanura, guteganya

Jurer le mensonge:         Kurahira ikinyoma

Geler:                                   Gukonja nk’urubura

Contredire:                        Kuvuguruza ibyavuzwe

Obtenir:                               Gushyikira, kuronka

Se lever:                              Guhaguruka

Dorer:                   Gusiga zahabu ku kintu

Ceindre:              Kuzengurutsa ikintu ikindi

Donner:               Gutanga

Aller:                     Kujya

Descendre:         Kujya hasi

Sortir:                   Gusohoka

Passer:                 Kunyura

Moudre:              Gusya

Croître/grandir :    Gukura

Gêner, embêter:  Kubangamira, gutoteza

Paralyser:            Guca intege (uciye imitsi)

Manuscrire:       Kwandikisha intoki (ikaramu)

Suspendre, pendre:       Kumanika ikintu cg umuntu.

Detester:                             Kwanga

Avoir:                                    Kugira

Ecouter:                               Kumva

Hisser:                                  Guterura n’ingufu

Tailler:                                  Guha ikintu ishusho

Cacher:                                 Guhisha

Frapper:                               Gukubita

Tenir:                                    Gufata

Hisser:                                  Kuzamura (ibendera)

Domestiquer:                    Gutoza inyamanswa, kumena inzu

Faire mal:                            Kubabaza, kugirira nabi

Nourrir les familiers:     Kugaburira abo mufitanye isano

Contenir:                             Kwigiramo

Incruster:                            Gutaaka ushizemo ikindi kintu

Rentrer:                               Kwinjiza amakuru (computer)

Entrecouper:                     Gucomeka agace hagati y’utundi

Entrelacer:                          Guhuuza (udoda)

Garder:                                                Kubika, gukomeza

Agenouiller:                      Gupfukama

Tricoter:                               Kuboha (n’ubudodo)

Savoir/connaître:            Kumenya

Rire:                                      Guseka

Poser:                                   Gushyira/kurambika

Amener/conduire:          Kujyana

Sauter/bondir:                  Gusimbuka

S’appuyer:                          Kwegama

Quitter:                                                Kuva ahantu

Prȇter:                                  Gutiza

Laisser:                                 Kureka/gusiga

Ȇtre couché:                       Kuryama ahantu

Allumer/éclairer:            Gucana

Perdre:                                 Guta, guhomba, kubura

Faire/fabriquer:               Gukora

Signifier:                             Gusobanura(kw’amagambo)

Rencontrer:                        Guhura(n’umuntu)

Fondre:                                                Gushonga/kuyonga

Mal distribuer roles:      Guhitamo nabi

Mal choisir:                        Guhitamo nabi

Mal entendre:                  Kumva nabi

Mal frapper:                      Gukubita nabi

Egarer:                                  Gushyira ikintu ahatari ho

Egarer:                                  Kuyobya

Mal lire:                               Gusoma nabi

Mal orthographier:         Kwandika/gusoma nabi

Mal dépenser :                 Gukoresha nabi

Faire une erreur:             Kwibeshya

Mal comprendre:            Kumva nabi

Faucher:                              Gukata indabo, ibyatsi/ kugesa

Nier:                                      Guhakana, kunenga

Compenser:                       Gushumbusha

Surenchérir:                       Gutanga menshi

Surpasser:                           Gukora neza ukarusha (abandi)

Boire plus que qn:           Kunywa ukarusha

Grandir plus vite:            Gukura vuba, kubyibuha cyane

Produire :                            Kutanga/kugaragaza (umusaruro, inyungu,…)

Distancer:                           Kwiruka ugasiga abandi

Mieux vendre que:           Kugurisha cyane

Eclipser:                               Kumurika cyane

Dominer:                             Gukandamiza, kuganza

Vaincre:                               Gutsinda

faire trop :                          Gukora cyane bikabije

Dépasser son credit:      Kubikuza amafaranga menshi

Conduire très vite:          Gutwara

Share This