Amategeko y’Umuhanda: Isomo rya 6: Ibibazo n’Ibisubizo

0
137
  1. Ibimenyetso bigenga uburyo bwo kugenda mu muhanda birimo ibyiciro bingahe? Bivuge

Ni bitatu (3): art 91.1

Ibyapa

Ibimenyetso bimurika

Ibimenyetso byo mumuhanda

  1. Vuga uko ibitegekwa mu nzira nyabagendwa birushanya agaciro.

Ibitegekwa n’abakozi babifitiye ububasha birusha agaciro ibindi bimenyetso. (art 5.6)

Ibimenyetso bimurika birusha ububasha ibyapa n’ibimenyetso byo mumuhanda (art 91.2)

  1. ishyirwaho ry’ibimenyetso rigengwa na nde? Art 91 . 4

Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n’ibintu ku mihanda y’igihugu n’iy’Imigi

Njyanama z’uturere ku byerekeye imihanda y’uturere

  1. Ibyapa byo ku muhanda bigizwe n’ubuhe bwoko bw’ibyapa? Art 92. 1

Ibyapa biburira (A)

Ibyapa byo gutambuka mbere (B)

Ibyapa bibuza (C )

Ibyapa bitegeka (D)

Ibyapa ndanga (E)

  1. Ibyapa byo kumuhanda bigomba gushingwa ku ruhe ruhande rw’umuhanda? Art 92. 2

Kuruhande rw’iburyo bw’umuhanda

  1. Kubuhe buryo

Kubuyo umusozo wo hasi utajya munsi ya 1,50 m cg hejuru ya 2,10 m uhereye kubutaka.

  1. Ubusobanuro bw’icyapa gishobora kuzuzwa , gusiganuwa cg kugenwa n’iki?

N’ibyapa by’inyongera

  1. Ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi iki? Byerekana iki? Bimutegeka iki? Kubera iki? Art 93.1

Bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hali icyago

Byerekana imiterere yacyo

Bimutegeka ubwitonzi budasanzwe

Kugira ngo imigenzereze ye ihure n’imiterere n’ububi bw’icyago cyerekanwe

  1. Ibyapa byo gutambuka mbere bibereyeho iki? Art 93.1

Bibereyeho kumenyesha abagenda mu nzira nyabagendwa amategeko yihariye yo gutambuka mbere mu nkomane.

  1. Ahatari mu nsisiro, ibyapa biburira n’ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa muntera ingana ite? Art 94.2

mu ntera kuva kuri 150 m kugera kurli 200 m y’ahantu habi byerekana

Share This