AMATEGEKO Y’UMUHANDA: Isomo Rya Kabiri.

0
156

27) Uburemere bwite R/ Uburemere bw’ikidapakiye.

28) Uburemere bwikorewe R/ Uburemere bwite hongewemo uburemere bw’imizigo.

29) Uburemere ntaregwa bwemewe R/Uburemere bugendanwa.

30) Guhagarara umwanya munini R/ Igihe kiruta igihe ikinyabiziga giharara hinjiramo abantu cg ibintu. 31) Guhagarara umwanya muto. R/Igihe ikinyabiziga giharara kugira ngo abantu bajyemo cg ibintu bijyemo.

32) Akagarurarumuri. Ing.2(30) R/ Akantu karabagirana gasubiza urumuri ku kirwohereje.

33) Ikinyabiziga ndakumirwa R/ Ibinyabiziga by’abapolisi, Ibizimya inkongi, Ibitwara abarwayi, aho bijya bigiye gutabara birangwa n’intabaza irabagira cg irangurura amajwi.

34) Amatara y’urugendo. Ing.2(32) R/Amatara y’ikinyabiziga amurika imbere mu muhanda mu ntera ndende

35) Amatara yo kubisikana .Ing.2(33) R/ Amatara y’ikinyabiziga amurika inzira nyabagerwa atagobye guhuma ibinyabiziga bituruka imbere.

36) Amatara ndangambere. Ing2(34) R/ Amatara y’ikinyabiziga akiranga kandi agaragaza ubugari bwacyo burebewe imbere.

37) Amatara ndanganyuma. Ing.2(35) R/ Amatara y’ikinyabiziga akiranga kandi agaragaza ubugari bwacyo burebewe inyuma.

38) Amatara kamena-bihu y’imbere.Ing.2(36) R/ Amatara y’ikinyabiziga abonesha neza imbere yacyo mu gihe cy’igihu, cy’imvura nyinshi, cy’urubura cg cy’umukungugu.

39) Amatara kamena-bihu y’inyuma.Ing.2(37) R/ Amatara y’ikinyabiziga akiranga kandi yerekana ubugari bwacyo uburebeye inyuma, mu gihe cy’ibihu, cy’urubura cg mu bihe by’umukungugu.

Share This