Learn English-Kinyarwanda Lesson 2

Learn English Kinyarwanda Lesson 2  to admit - kwemerera to adore – kuramya, gukunda cyane adulterer - umusambanyi adultery - ubusambanyi to commit adultery - gusambana to advance - kujya...

Lean English-Kinyarwanda Lesson 1

Learn English-Kinyarwanda: Lesson 1 to abandon - kureka, kuzinukwa abcess - ikibyimba ability – ubushobozi to be able - gushobora, kubasha about (concerning) - ibya, ibyerekeye (approximately) - hafi, To be...

Learn English Vocabulary: Lesson Two: Inyunguramagambo

Comings and goings: urujya n’uruza Exemple: It is hard to control the children’s comings and goings. In Kinyarwanda: Biragoye kugenzura urujya n’uruza rw’abana Evidence: gihamya...

Learn English Easily and Quicly: Vocabulary: Inyunguramagambo.

Crossness: inzika Example: She can keep crossness for two years In Kinyarwanda: Ashobora kubika inzika imyaka ibiri. Complaint: amaganya ( kugaragaza ko utishimiye ibintu...

FAMILY RELATIONSHIPS: Menya Amasano Yose abaho  Yo Mu Miryango

Amasano ya hafi A parent: umubyeyi A father: umubyeyi w’umugabo A mother: umubyeyi w’umugore Son: umwana w’umuhungu Daughter: umwana w’umukobwa Husband: umugabo (ufite umugore) Wife: umugore (ufite umugabo) Brother: musaza (umuhungu muvukana) Sister:...

Learn English: English Lesson 1: Pronunciation Of The Vowel /A/ in Different words of...

The vowel A is pronounced /ei/ when it is followed by one consonant that has a vowel. Examples: Date /deit/ Rape /reip/ Plate /pleit Blade /bleid/ Exercises: Read the...

Any longer vs. Any more vs. No longer

Any longer vs. Any more vs. No longer Any longer and any more (or anymore, see below) are synonyms, and they can be used interchangeably. When...

Kwiga Kuvuga Igiswayire: Isomo Rya 4

Mlango: umujyango Ufunguo: urufunguzo Ukumbi: salle Daraja: esikariye Dirisha: idirishya Chumba: icyumba Ghala: icyumba cy’ububiko Sakafu: pavoma Mkeka: umukeka Zulia: tapi Kioo: indorerwamo Paka: injangwe ku-angalia: kwitegereza, guhanga amaso ku-panda: kuzamuka, kurira ku-shuka: kumanuka ku-funga: gukinga ku-fungua: gukingura ku-toka: guturuka, kuva...

For and Since: Adverbs of Duration

Adverbs of Duration – For and Since When we want to talk about for how long something happens or is the case, we generally use...

Yet / Still : Use and Positions

Yet As an adverb of time, the word yet is used primarily in negative sentences or in questions. It can appear at the end of...

Latest article

Study English-Kinyarwanda Lesson 4

ancestors: abakurambere among: hagati ya, muri ambush: igico, ambushi to amaze: gutangaza, gutuma umuntu atangara answer: igisubizo argument: impaka to answer: gusubiza ant: pincher ant: intozi small food ant: ubushishi white ant: umuswa anxiety:...

Learn French-Kinyarwanda Lesson 5

veau -inyana veiller -kurinda veilleur umunyezamu, -umurarizi, -umurinzi vêler -kubyara (ku itungo; urugero: inka) vélo -igare vendre -kugurisha venir  - kuza (uva ahantu) vent -umuyaga ventre -inda (igice cy’umubiri) ver -inzoka (zo mu...

English-Kinyarwanda Lesson 3: Vocabulary

to be in agreement: gukiranuka, kumvikana to aid: gufasha, kugoboka aid: ubufasha, umusanzu air - umwuka, ikirere airplane: indege to be alert: kuba maso to be alive: kuba uri muzima,...

You cannot copy content of this page