Tsindira Provisoire Ibibazo n’Ibisubizo: Isomo Rya Gatanu.

0
135
 1. Amategeko ntayegayezwa ashobora kumara igihe kirekire ashyirwaho n’iteka rya nde?

Ashyirwaho n’iteka rya Perezida wa Repubulika.

 1. Inzego (ubwoko) z’ibinyabiziga zigomba isuzumwa miterere ni izihe?

1.Ibinyabiziga bikoreshwa na moteri bigenewe gutwara

abagenzi.

2.Ibinyabiziga bikoreshwa na moteri bigenewe gutwara  imizigo(ibintu).

3.Ibinyabiziga bikoreshwa na moteri bigenewe kwidagadura.

4.Ibinyabiziga bikoreshwa na moteri byigirwaho gutwara.

5.Ibindi binyabiziga.

a)Ni izihe nzego (ubwoko) z’ibinyabiziga zigomba gusuzumwa kugira ngo bihabwe icyemezo cy’uko  bikomeye ?

Izo nzego ni izi :

 1. Ibinyabiziga bigenewe gutwara abantu muri rusange
 2. Ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birenze Toni eshatu n’igice (3.5T).
 3. Ibinyabiziga bigenewe ibigo byigisha gutwara.

b)Iryo suzumwa riba kangahe mu  mwaka mbere y’uko ikinyabiziga gishyirwa mu muhanda ?           

Iryo suzumwa riba nyuma y’imyaka ibiri gitangiye akazi.

 1. Uburenganzira bushinzwe igenzura ry’imiterere y’ibinyabiziga butangwa na nde? Kubera iki ?

Uburengenzira butangwaa na Ministri ushinzwe gutwara ibintu n’abantu amaze kureba ko ibyangombwa byose ko bihagije.

 1. Ikinyabiziga kiri mu igeragezwa kitwa ko kiri mu igeragezwa ryari ?

Kitwa ko kiri mu igeregezwa, ikinyabiziga kigendeshwa mu muhanda n’abagikoze, abagiteranyije, abashyiraho Karosori, abakigurisha cyangwa abasannyi b’ikinyabiziga bamaze kugiterenya cyangwa kugisana kugira ngo basuzume imikorere myiza y’ikinyabiziga bakerekana kugira ngo kigurishwe.

 1. Izina ry’ingereka n’icumbi bya nyir’ikinyabiziga bigomba kwandikwa ku ruhe ruhande rwo kubihe binyabiziga?

Iryo zina rigomba kwandikwa ku buryo bugaragara imbere kandi ku ruhande rw’ibumoso bw’ikinyabiziga.

Ibyo binyabiziga ni ibi bikurikira :

a)Ibinyabiziga bikoreshwa na moteri byikorera ibiro borenze igihumbi kandi bidatwara abantu gusa.

b)Ibinyabiziga bikururwa.

c)Ibinyabiziga bisunikwa n’abantu.

d)Ibinyamitende bidasorerwa.

 1. Werekanisha ibihe bimenyetso ko uhagaze aho ushobora kubera abandi imbogamizi ku muhanda ?

Ibyo bimenyetso ni Triangle (Mpandeshatu) no gucanira amatara ndangacyerekezo icyarimwe cyangwa hagakoreshwa itara ritwarwa mu ntoki rimyasa cyangwa risa n’umuhondo usa n’icunga rihishije.

 1. Ibimenyetso by’inkomyi bigomba gushyirwaho na bande mu nzira nyabagendwa?

Ibimenyetso by’inkomyi bishyirwaho n’uwateje iyo nkomyi ariwe biturutseho, bigashyirwaho n’ubutegetsi bushinzwe inzira nyabagendwa iyo nkomyi itaturutse ku muntu.

 1. Iyo uwateje inkomyi atabashije gushyiraho ibimenyetso by’inkomyi bishyirwaho na nde ?

Bishyirwaho n’umutegetsi ushinzwe iby’umuhanda, amafaranga yakoreshejwe muri iyo mirimo akishyurwa n’uwananiwe gushyiraho ibimenyetso by’inkomyi.

 1. Ibyapa bibuza bikurikizwa kuva he kugera he ?

Ibyapa bibuza bikurikizwa kuva aho bishinze n’inkomane ikikira ku ruhande rw’inzira bishinzeho cyangwa kuva ukikibona kugera no mu masangano akurikira.

 1. Ibikoresho ngarura rumuri bigaragaza inkombe zombi z’inzira nyabagendwa bigomba kugaragara mu yahe mabara iburyo n’ibumoso ?

Ibyo bikoresho ngarura rumuri bishobora kugira ngo bigaragaze inkengero z’inzira nyabagendwa, bigomba kugaragaza iburyo umutuku cyangwa umuhondo usa n’icunga rihishije naho ibumoso bikagaragazwa n’ibara ryera.

 1. Utugarura rumuri tw’ibinyabiziga tw’imbere no mu mbavu ndetse n’inyuma tugomba gusa dute?

Utugarura rumuri turi ku ruhande rw’imbere rw’ikinyabiziga rugomba gusa n’umweru, utw’inyuma tugasa n’umutuku, naho utwo mu mbavu tugasa n’umuhondo usa n’icunga rihishije.

 1. Tanga ingero eshanu z’ibinyabiziga ndakumirwa ?

1.Ibinyabiziga by’abapolisi

2.Ibinyabiziga by’ibizimya nkongi y’umuriro

3.Ibinyabiziga bitwara abategetsi

4.Ibinyabiziga bitwara abarwayi

5.Iibinyabiziga by’amabanki

N.B :  Biba ndakumirwa igihe biri mu kazi.

Share This