Tsindira Provisoire: Isomo Rya Kabiri

0
25

Tsindira Provisoire: Isomo Rya Kabiri

 1. Ibimenyetso bigenga uburyo bwo kugenda mu muhanda birimo ibyiciro bingahe ? Bivuge.

Birimo ibyiciro bitatu ari byo ibi :

 1. Ibimenyetso bimurika( by’umuriro)
 2. Ibyapa bishinze mu muhanda
 3. Ibimenyetso birombereje.

 

 1. Buri kinyabiziga kigendeshwa na moteri kigomba kuba kimeze gite ?

Kigomba kugira ibyuma biyobora bikomeye bituma umuyobozi akata ikinyabiziga cye mu buryo bworoshye,bwihuse kandi bwizewe.

 1. Buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi ya batandatu habariwemo umuyobozi bifite imikandara  yo kurinda impanuka ni bande bayambara ?

Abagomba kuyambara n’umuyobozi n’umugenzi bicaye ku ntebe y’imbere. Ibiranga imikandara yo kurinda ibyago bigenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n’ibintu.

 1. ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kirimo ibyuma ntamenwa gituma gikoreshwa mu gutera cg kwitabara gihabwa na nde uburenganzira bwo kugenda mu nzira nyabagendwa ? art  88/7.

Ugiha uburenganzira ni Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n’ibintu cg umuhagarariye.

 1. Ni ibiki bibujijwe kongerwa ku mpande z’ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cg velo moteri ?

Ibibujijwe ni ukongeraho imitako cg ibindi bifite imigongo cg ibirenga k’umubyimba,bitari ngombwa kandi bishobora gutera ibyago abandi bagendera mu nzira nyabagendwa.

 1. Ni ryari umuyobozi w’ikinyabiziga ashobora kuzimya moteri akavanamo vitesse igihe agenda ahamanuka ?

Nta narimwe byemewe kugenda wazimije moteri cg wakuyemo na vitessi keretse igihe ikinyabiziga gikuruwe n’ikindi kijyanywe mi igaraje.

 1. Amatara y’utugarurarumuri agomba gushyirwa kubinyabiziga kubuhe buryo ? Art 75/1

Bigomba gushyirwaho kuburyo nta gice na kimwe cy’ikinyabiziga cg cy’imizigo cyabangamira ibonesha ryayo.

 1. Amatara maremare n’amagufi ashobora gushyirwa ate ku kinyabiziga ?

Ashobora gushyirwa mu kirahure kimwe kimurika imbere y’imodoka urumuri rwera cg rw’umuhondo rudahuma amaso.

 1. Itara rishyirwa ku bihe binyabiziga ?

Bishyirwa ku binyabiziga bifite ingufu za moteri zirengeje cm3  125

 1. Itara ndanganyuma rigomba gushyirwa hehe ku kinyabiziga ?

Rishyirwa ahegereye inguni y’ibumoso y’ikinyabuziga inyuma.

Share This